Daily In Depth: ความหมายของนวัตกรรมจริงๆ แล้วคืออะไร

THE STANDARD Daily 

ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. 

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนคุยเรื่อง ความหมายของนวัตกรรมจริงๆ แล้ว คืออะไร