ทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยตามมิติด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ

ที่มา : บทสรุปผู้บริหาร รายงานเรื่องการวิจัยเชิงสังเคราะห์ เรื่องทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ตามมติด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ โดย ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์และคณะ รายงานฉบับสมบูรณ์นำเสนอสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อเดือนกันยายน 2561