Daily In Depth: รู้หรือไม่ว่าความรู้มีวันหมดอายุ

THE STANDARD Daily 

ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. 

 

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนคุยเรื่อง รู้หรือไม่ว่าความรู้มีวันหมดอายุ