พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เปลี่ยน “ห้องเรียน” เป็น active classroom

การศึกษาไทย ตั้งเป้าหมายปรับการเรียน ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางมานานแล้ว โดยได้ปรับกฎระเบียบ เพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบมาไม่น้อย แต่เป้าหมายดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ชวนคิดทบทวนถึงผลกระทบที่ตามมาและอุปสรรคที่ทำให้ห้องเรียนไทยยังไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้จริง สู่ข้อเสนอการทำ report card เสริมให้ห้องเรียนเปลี่ยน เป็น active classroom มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ติดตามใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 29 ตุลาคม 2562