พินิจเศรษฐกิจการเมือง : แก้ปัญหา ‘สิ่งแวดล้อม’ ในอาเซียน ต้องร่วมมือ

ประเทศสมาชิกอาเซียน กำลังเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จากมลพิษฝุ่น และขยะทะเล ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบระหว่างประเทศ

ส่วนหนึ่งเพราะปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรในภูมิภาค ที่ทำให้เกิดการเผาและกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่วนหนึ่งมาจากไทยเช่นกัน เช่น ขยะทะเลที่มีส่วนหนึ่งมาจากแม่น้ำในตัวเมือง ที่มีการทิ้งขยะลงบริเวณริมคลอง เพราะขาดการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ในเวทีการประชุมอาเซียนที่ผ่านมา ผู้นำหลายประเทศได้หยิบยกประเด็นสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อแสดงจุดยืนว่าอาเซียนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และร่วมแก้ปัญหาทั้งสองเรื่องดังกล่าว

ติดตามเพิ่มเติมได้จาก พินิจเศรษฐกิจการเมือง โดย ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา