โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทาง ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage)

Download