พินิจเศรษฐกิจการเมือง: วินัยทางการคลัง กับการใช้จ่ายงบฯ และการกระตุ้นเศรษฐกิจ

การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมา คุ้มค่างบประมาณหรือไม่ และวินัยทางการคลังตอนนี้เป็นอย่างไร ดร.สมชัย จิตสุชน ให้มุมมองต่อวินัยการเงินการคลังของรัฐบาล ชี้ให้เห็นช่องโหว่ที่ประเทศไทยยังขาดกลไล ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามการใช้งบประมาณในเชิงวิชาการ โดยหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระ และเข้าถึงข้อมูลได้ตามที่ภาครัฐเข้าถึง

ออกอากาศใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 10 ธันวาคม 2562