tdri logo
4 กุมภาพันธ์ 2020
Read in Minutes

Views

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เศรษฐกิจไทย ในความปั่นป่วน Disruptive Technology

เศรษฐกิจไทย ในความปั่นป่วน Disruptive Technology โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด