พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ภาคการผลิต เกษตร และธุรกิจไทยพลิกความปั่นป่วน Disruptive Technology เป็นโอกาสได้อย่างไร

จะรับมือ Disruptive Technology ได้ ภาคการผลิต การเกษตร ไทยต้องปรับตัวใช้ technology แต่ไทยจะใช้ประโยชน์จาก technology อย่างไรได้บ้าง ติดตามผลการศึกษาวิจัย จาก ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู พร้อมผลวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยง หากภาคการผลิต การเกษตร ไทยปรับตัวไม่ทันกับ Disruptive Technology และภาครัฐควรมีบทบาทอย่างไรต่อเรื่องนี้

ออกอากาศในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563