พินิจเศรษฐกิจการเมือง: COVID-19: ถอดบทเรียนด้านสาธารณสุขรับมือโรคระบาดไวรัสจากสัตว์สู่คน

ไวรัส โควิด-19 สะท้อนให้เห็นทั้งผลกระทบและความพร้อมรับมือด้านสาธารณสุขทั้งไทยและต่างประเทศ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง วิเคราะห์ ให้มุมมองต่อกรณีการแพร่ระบาดไวรัสจากสัตว์สู่คน และนโยบายที่เกี่ยวข้องพร้อมถอดบทเรียนข้อควรคำนึงถึงทั้งด้านสาธารณสุขและการเกษตร/ปศุสัตว์ไทย เพื่อการป้องกัน และเตรียมรับมือที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ออกอากาศในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563