Daily In Depth: #ผนงรจตกม สำรวจความต่างของช่วงวัยและความเปลี่ยนแปลงของโลก

ในขณะที่ทั่วโลกปรากฎภาพคนรุ่นใหม่ แสดงออกทางความคิด และสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมโลกที่เค้าจะต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตดีขึ้น

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนดูปรากฎการณ์ทั้งในระดับโลก และย้อนกลับมาชวนคิดถึงประเทศไทย กับปรากฎการณ์ #ผนงรจตกม ที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญที่สังคมเราต้องมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งความต้องการ ความคิด ของแต่ละช่วงวัย

เพิ่มเติมใน #THESTANDARDDailyXTDRI ทาง Daily In Depth – THE STANDARD ออกอากาศทาง Facebook live เมื่อ 5 มีนาคม 2563