ธุรกิจและลักษณะอาชีพที่ถูกผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขด้วยวิธีการ Lockdown ทำให้ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ ในงานศึกษานี้ จะได้ชี้ให้เห็นถึงธุรกิจและลักษณะอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown

จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ Lockdown อย่างรุนแรง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม สายการบิน สปา ร้านตัดผม ผับและบาร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจตัวแทนจองตั๋ว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนี้ ธุรกิจที่มีการจ้างแรงงานที่สำคัญคือ ธุรกิจโรงแรม หมายความว่า จะมีแรงงานจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนในธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบ

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรองลงมา ได้แก่ ร้านอาหาร ธุรกิจก่อสร้าง การขนส่งสาธารณะ สถานีบริการเชื้อเพลิง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในกลุ่มธุรกิจนี้ ธุรกิจที่มีการจ้างแรงงานที่สำคัญคือ ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ที่มีการจ้างแรงงานมากกว่า 1 ล้านคน

ขณะที่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อย ได้แก่ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตไฟฟ้า บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และบริการด้านวิชาชีพ

ในทางตรงกันข้าม มีธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการ Lockdown ได้แก่ การค้าออนไลน์ ธุรกิจการจัดส่งสินค้า ธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การศึกษา การเงิน เป็นต้น บริการโทรคมนาคม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจการประกัน

รูปที่ 1: ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown

ในอีกด้านหนึ่ง แม้จะมีทั้งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในด้านตำแหน่งการทำงานนั้น พบว่า จะมีบางตำแหน่งงานที่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในธุรกิจที่อาจไม่ได้รับผลกระทบจากการ Lockdown ก็ตาม

ตำแหน่งงานที่ได้รับผลกระทบจากการ Lockdown ที่สำคัญ คือ นักบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการบิน ฝ่ายบริการลูกค้า นักร้อง เจ้าหน้าที่โรงแรม พ่อครัวและผู้ช่วย แรงงานทั่วไป ผู้จัดการโรงแรมและร้านอาหาร ผู้ค้าขาย เป็นต้น โดยพบว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มีจำนวนถึง 9.7 ล้านคน ขณะที่ตำแหน่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการ Lockdown ที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรทางการแพทย์ โปรแกรมเมอร์ เกษตรกร เป็นต้น 

รูปที่ 2: ลักษณะอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เขียนโดย คณะวิจัย TDRI 
22 เมษายน 2563