พินิจเศรษฐกิจการเมือง: “ไฟป่า” การจัดการผืนป่าเชิงนโยบาย มาถูกทางหรือไม่

การจับกุมผู้บุกรุกหรือเผาป่า มีส่วนช่วยหยุดยั้งการบุกรุกและเผาป่าได้ส่วนหนึ่ง
แต่ในปีต่อๆไป ก็อาจเกิดปัญหาเช่นนี้เวียนซ้ำอีก

ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาไฟป่าในระยะยาวจึงควรตั้งต้นที่ต้นเหตุความจำเป็นที่คนต้องรุกป่า หรือเผาป่า รวมถึงการเปิดให้เกิดการมีส่วนร่วมดูแลป่าจากหลากหลายภาคส่วน ติดตามมุมมอง และข้อเสนอการดูแลผืนป่าด้วยกลไกทางการเงิน จาก ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 14 เมษายน 2563