พินิจเศรษฐกิจการเมือง: Covid-19 ส่งผลอย่างไรต่อการศึกษาไทย: เทคโนโลยีพร้อมแค่ไหนเมื่อการสอนไม่อยู่ที่โรงเรียน

Covid-19 เป็นได้ทั้งโอกาสและวิกฤตที่ทำให้ครู-นักเรียน โรงเรียน ต้องปรับเรียนวิธีการเรียนรู้

ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยด้านนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ชวนคิด ชวนคุยถึงโอกาสที่จะทำให้การศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางก้าวหน้าผ่านการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี พร้อมกับข้อควรระวังที่ผู้กำหนดนโยบาย โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ควรคำนึงถึง

ติดตามใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง: Covid-19 ส่งผลอย่างไรต่อการศึกษาไทย:
เทคโนโลยีพร้อมแค่ไหนเมื่อการสอนไม่อยู่ที่โรงเรียน

ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 27 เมษายน 2563