พินิจเศรษฐกิจการเมือง: วัดผลตอบแทนสังคม และความสำเร็จโครงการเพื่อการพัฒนา ด้วย SROI

การพัฒนาที่มุ่งความยั่งยืน เป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจจากนานาชาติรวมถึงไทย ที่ผ่านมาจึงมีโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่า แหล่งน้ำ การเกษตร และชุมชนเกิดขึ้นมากมาย

แต่โจทย์ที่น่าสนใจ คือ นอกจากผลสำเร็จของโครงการแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่า การลงทุนทั้งตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงินของแต่ละโครงการ ผู้ลงทุน และ สังคมหรือพื้นที่นั้น ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ ติดตามเพิ่มเติมใน วัดผลตอบแทนสังคม และความสำเร็จโครงการเพื่อการพัฒนา ด้วย SROI โดย ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว ใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง

ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2563