พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ถอดบทเรียน โควิด-19 : ครูและโรงเรียนปรับตัวเพื่อการเรียนการสอนอย่างไร

ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ครูและโรงเรียนปรับตัวเพื่อการเรียนการสอนอย่างไร?

ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ทีดีอาร์ไอ ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่าง ของครูและโรงเรียน ที่ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมาย คือพัฒนาการของเด็กที่แต่ละในพื้นที่ แต่ละโรงเรียนเผชิญทั้งปัญหาร่วมและมีอุปสรรคแตกต่างกัน

เพิ่มเติมในพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 12 พ.ค. 2563