ความเหมาะสมและแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage)

ที่มา : บทที่ 8 บทสรุป ในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) เสนอต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเดือน มิถุนายน 2562

บรรณาธิการ สุนทร ตันมันทอง

Download