พินิจเศรษฐกิจการเมือง: จุดอ่อน พ.ร.ก. เงินกู้ :ทำอย่างไรให้การใช้จ่ายเกิดประสิทธิผลต่อประชาชนมากที่สุด

เมื่อสภามีมติอนุมัติ พ.ร.ก.การเงิน 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ที่รวมถึงเงินกู้ 1 ล้านล้านบานั้นยังมีจุดอ่อนด้านรายละเอียดการใช้จ่าย ซึ่งจะบริหารอย่างไรให้คุ้มค่า เกิดประสิทธิผล และโปร่งใสมากที่สุด

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร วิเคราะห์ พ.ร.ก.การเงิน 3 ฉบับ พร้อมข้อเสนอ สำหรับสิ่งที่ พ.ร.ก. ยังขาดไปคือ “เป้าหมาย”และตัวชีัวัด ที่ต้องเพิ่มการตรวจสอบประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากพื้นที่ กระจายอำนาจให้เข้าถึงคนที่ได้รับผลกระทบ และโปร่งใส เพิ่มเติมใน รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 2 มิ.ย. 2563