การจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะตลาดแรงงานของไทย

หน่วยงานสกสว. x TDRI
วันที่2020-06-30
สถานที่ห้อง Salon A โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

Facebook live งานสัมมนาออนไลน์

กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการภารกิจวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

การนำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะตลาดแรงงานของประเทศไทย”
โดย ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร Department of Mathematical Sciences, Auckland University of Technology. และทีมวิจัย  

Download (PDF, 1.78MB)

กิจกรรมเสวนา “ทิศทางตลาดแรงงานไทย หลังวิกฤตการณ์โควิด-19” 

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์ TDRI  

Download (PDF, 853KB)


ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 

Download (PDF, 1.25MB)


ดร.นครินทร์ อมเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Download (PDF, 1.09MB)