เศรษฐกิจสีน้ำเงิน

ที่มา : รายงานการวิจัยเรื่องเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าโครงการ นางทิพวัลย์ แก้วมีศรี นางสาวปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ นางสาวกาญจนา ย่าเสน นักวิจัย ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย การวิจัยเสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อปี 2561