เศรษฐกิจไทยกับการพึ่งพาต่างชาติ

เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) การส่งออก (Export) และการท่องเที่ยว (Tourism) จากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ได้ดังนี้ 

  • มูลค่า FDI ลดลงร้อยละ 33.5 
  • มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 7.1 
  • จำนวนนักท่องเที่ยว ลดลงร้อยละ 66.2 (ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มากนัก 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในปี 2562 มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 469,734 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 38,302 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 33.5 หากเทียบมูลค่าเงินลงทุนต่อโครงการในช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2563 อยู่ที่ 165.4 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2562 อยู่ที่ 261.9 ล้านบาท 

รูปที่ 1: สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รายเดือนสะสมปี 2563 (มกราคม-มิถุนายน) 

การส่งออก (Export) 

การส่งออกสินค้าของไทยไปต่างประเทศในปี 2562 มีมูลค่ารวม 246,269 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8,731 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 7.1 

รูปที่ 2: สถิติการส่งออก รายเดือนสะสมปี 2563 (มกราคม-มิถุนายน) 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มูลค่า 1,933,368 ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว 39,797,406 คน อย่างไรก็ดี ช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.1 ล้านคน หรือลดลงร้อยละ 66.2 (ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มากนัก) และหากเทียบเป็นมูลค่ารายได้ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2563 อยู่ที่ 49,617 บาทต่อคน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2562 ซึ่งอยู่ที่ 48,184 บาทต่อคน  

รูปที่ 3: สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมปี 2563 (มกราคม-มิถุนายน) 

จะเห็นได้ว่า ทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การส่งออก (Export) และการท่องเที่ยว (Tourism) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาสู่เศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นที่ภาครัฐต้องหามาตรการรับมือแก้ไขปัญหาต่อไป 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดย ผศ.ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย และทีมวิจัย 
14 สิงหาคม 2563