พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ไทยก้าวหน้าแค่ไหน ในการคุ้มครองข้อมูลบุคคล และความปลอดภัยไซเบอร์

กรณีข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลเป็นภัยต่อทั้งบุคคลและธุรกิจ ในขณะที่ความพร้อมด้านการรับมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศยังไม่เท่ากัน โดยเฉพาะสำหรับไทยที่แม้จะมี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการคุ้มครองให้ความปลอดภัยแค่ไหน และภาคส่วนที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะพร้อมรับปรับตามทันการบังคับใช้ได้ทันหรือไม่ เนื่องจากฎหมายมีบทลงโทษหนักทั้งปรับและความผิดในทางอาญา

ติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ให้สัมภาษณ์ทาง พินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 25 สิงหาคม 2563