พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก กับผลกระทบไม่เล็ก ในวิกฤตโควิด-19

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบางอยู่ด้วย รายได้ลดลงกว่ากลุ่มที่ไม่มีกลุ่มเปราะบาง ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 และโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือและสวัสดิการจากรัฐที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ

ติดตามรายละเอียดผลการสำรวจ ศึกษาเพิ่มเติมจาก ดร.สมชัย จิตสุชน ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 25 กันยายน 2563

ผลงานการศึกษาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19: กลไกการรับมือและมาตรการช่วยเหลือ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้แผนงาน economic and social monitor เพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และการสนับสนุนจาก UNICEF ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ