ประมาณการค่าใช้จ่ายสาธารณะด้านสุขภาพในอีก 15 ปีข้างหน้า

ที่มา : รายงานการศึกษาเรื่องประมาณการค่าใช้จ่ายสาธารณะด้านสุขภาพในอีก 15 ปีข้างหน้า เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเดือนมีนาคม 2561 คณะวิจัยประกอบด้วย ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร นายอลงกรณ์ ฉลาดสุข นางสาวพิมพ์ชนก เกื้อรอด นายภัทร อภิวัฒนกุล และนางสาวขวัญกมล ถนัดค้า

บรรณาธิการต้นฉบับ จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

Download