E-Waste ขยะยุคใหม่ใครจัดการ

E-Waste ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังกำจัดผิดวิธี.สาเหตุส่วนหนึ่ง เพราะ โรงงานรับกำจัดขยะมีน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ประกอบกับการกำจัดที่ถูกวิธีต้องอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะขั้นสูง ส่งผลให้ราคาในการกำจัดสูงขึ้นตามไปด้วย

ขยะส่วนมากจึงตกไปยังชุมชนคัดแยก-กำจัดขยะ ที่มักใช้วิธีฝังกลบ หรือเผาทำลาย สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นมลพิษกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนในที่สุด

เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก EP.48: ขยะยุคใหม่ใครจัดการ นำเสนอทางออกจากวังวนปัญหา ที่ทั้งผู้ผลิตต้องมีส่วนช่วยรับผิดชอบ และรัฐต้องเร่งดำเนินการในระดับนโยบาย ติดตามเพิ่มเติมจาก กะรัตลักษณ์ เหลี่ยมเพชร นักวิจัย นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี ทีดีอาร์ไอ และ ผศ.ดร.สุพพัต ควรพงษากุล อาจารย์ภาควิชาสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล