การศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย

ที่มา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย โดยทีมวิจัยนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมี ดร. สุเมธ องกิตติกุล เป็นผู้อำนวยการวิจัย รายงานวิจัยนี้ส่งมอบต่อกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เมื่อปี 2563

Download