2020_10_การออกแบบการจัดการความเสี่ยงปัญหาสภาพภูมิอากาศสาหรับการผลิตข้าวของไทย