พินิจเศรษฐกิจการเมือง: กิโยตินกฎหมาย: ฟื้นคืนเศรษฐกิจ เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน

กฎหมายไทยจำนวนมากควรได้รับการทบทวนแก้ไขหรือยกเลิก เพราะ ที่ผ่านมากระบวนการออกกฎหมาย ขาดการประเมินผลกระทบ และทบทวนยกเลิก จนเกิดปัญหาสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน

กฎหมายไทยมีจำนวนมากที่ไม่ถูกบังคับใช้ และขาดความชัดเจน ไปจนถึงสร้างปัญหาการผูกขาดทางการค้า ซึ่งสุดท้ายกระทบความสามารถแข่งขันประเทศ ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี เปิดประเด็น การทำกิโยตินกฎหมายที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปรับ ลด โละ กฎระเบียบและใบอนุญาตที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและชีวิตประชาชน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯเมื่อ 20 ต.ค. 2563