กิโยตินกฎหมาย: ฟื้นเศรษฐกิจได้ ไม่ต้องใช้เงิน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand และ European Association for Business and Commerce
วันที่2020-10-14
สถานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบการสัมมนา

วิทยากร

  1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และประธานกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
  2. คุณปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  3. คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  4. ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  5. Mr. Robert Fox Vice President, European Association for Business and Commerce (EABC) and Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT)

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย