พินิจเศรษฐกิจการเมือง: พิษโควิด-19: ผลกระทบต่อตลาดแรงงานหญิง

โควิด-19 กระทบการจ้างงานทั้งแรงงานหญิงและชาย แต่สำหรับผู้หญิง ผลการศึกษา พบว่า การมีงานทำและการว่างงานของผู้หญิงในไตรมาส 3 มีงานทำลดลง ร้อยละ 2.3 เทียบกับผู้ชายร้อยละ 1.5 (YoY)

ผู้หญิงที่ช่วยธุรกิจครัวเรือนมีงานทำลดลดร้อยละ 5.4 รองลงมาคือ อาชีพลูกจ้างเอกชนร้อยละ 4.8 และเป็นนายจ้างลดลงร้อยละ 3.4 (YoY) สวนทางกับ ผู้หญิงที่ทำงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีงานทำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.2

ติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯเมื่อ 24 พ.ย. 2563 อ่านผลการศึกษาได้ที่ https://tdri.or.th/2020/10/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-womens-employment/