การดำเนินยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA)

ที่มา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการดำเนินยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็นหัวหน้าทีมวิจัย เสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือนมกราคม 2562