แบบสำรวจ ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะ

ปัจจุบันในสังคมไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายประการ ทั้งการเกิดขึ้นของข่าวลวง (Fake news) การนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่ความขัดแย้งของคนในสังคม รวมถึงการกระจายข้อมูลที่รวดเร็วโดยไม่มีการตรวจสอบผ่านสื่อช่องทางใหม่อย่าง social media ต่าง ๆ
ThaiPBS ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะรายเดียวในประเทศไทยที่เป็นอิสระจากภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีสรรพสามิตปีละไม่เกิน 2 พันล้านบาท จึงถือว่าเป็นสื่อที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ (เทียบได้กับตัวอย่างต่างประเทศ เช่น BBC ในอังกฤษ หรือ NHK ในญี่ปุ่น) กำลังทบทวนบทบาทและทิศทางการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพมากขึ้น
โดยทาง TDRI กำลังรวบรวมความเห็นของประชาชน ผ่านแบบสอบถาม “ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต”  นี่จึงเป็นโอกาสที่พวกเราในฐานะประชาชนผู้เป็นเจ้าของสื่อสาธารณะจะมาร่วมกันออกแบบสื่อสาธารณะ ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของเราทุกคน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันตอบแบบสอบถาม และแชร์แบบสอบถามนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาสื่อสาธารณะของประเทศไทยร่วมกัน

ท่านสามารถคลิกภาพด้านล่างนี้ หรือ สแกน QR Code เพื่อร่วมให้ความเห็นผ่านแบบสำรวจ