ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: เปลี่ยนวิกฤตโควิด-๑๙ ให้เป็นโอกาส

ที่มา : บทความชื่อเดียวกันตีพิมพ์ครั้งแรกใน จากวิกฤตสู่โอกาสของสังคมไทยในยุด COVID-19, หน้า 41-67, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2563.