แนวโน้มและแนวทางป้องกันการฟอกเงินในไทย

หน่วยงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน x TDRI
วันที่2020-12-16
สถานที่the emerald hotel

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ จัดการสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย: กรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคลและธุรกิจบังหน้า ทนายความและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทรัสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง และการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร

เอกสารประกอบ


การศึกษาแนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย โดย คณะผู้วิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย