กฎหมายในฐานะชุดคำสั่งของประเทศ

การนำเสนอของกิรติพงศ์ แนวมาลี และ สลีลธร ทองมีนสุข ในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 เรื่อง “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

สรุปโดย อรพัทธ์ วงศาโรจน์, กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์, เขมภัทร ทฤษฎิคุณ, อตินุช นวมสันเทียะ

Download