พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เยียวยาเกษตรกรไทย ทั่วถึง รวดเร็วขึ้น ด้วยเทคโนโลยี ‘ดาวเทียม’

เกษตรกรและชาวนาไทย มีองค์ความรู้และบางส่วนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ทำการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้มากขึ้น แต่อีกปัญหาที่เกษตรกร ชาวนายังปรับตัวรับมือได้ยาก คือ การเผชิญกับภัยธรรมชาติ

ชาวนาได้รับกระผลกระทบ จากภัยแล้ง-ท่วม ทุกปี และการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ มักล่าช้าไม่ทันกาล ซึ่งมักใช้เวลาโดยเฉลี่ย 95 -115 วัน ปัญหานี้ ยิ่งสร้างผลกระทบและความเดือดร้อนต่อรายได้และการเพาะปลูก

ทีดีอาร์ไอ ศึกษาและเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วกว่า โดยการใช้เทคโนโลยีดาวเทียม มาช่วยร่นระยะเวลาเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือรวดเร็วขึ้น โดยใช้เวลาเพียง 3-5 วัน

ติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง โดย คุณกัมพล ปั้นตะกั่ว เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564