คิดยกกำลังสอง: ทำแผน 13 พลิกโฉมไทย…ให้ได้จริง

คลี่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ตั้งโจทย์พัฒนาประเทศ ไว้อย่างไร ..

แผน 13 ที่ดูเหมือนวางเป้าหมายดีใช้ได้แล้ว แต่ในรายละเอียดยังดูขาดสิ่งสำคัญหลายเรื่องที่จะบรรลุเป้าหมายได้

แล้วคนไทยจะได้ประเทศที่พลิกโฉม ดังที่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า “แผน 13 พลิกโฉมประเทศ” สู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ไว้หรือไม่

ติดตามการวิเคราะห์ และมุมมองข้อเสนอจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ทำแผน 13 พลิกโฉมไทย…ให้ได้จริง ออกอากาศเมื่อ 29 มีนาคม 2564