โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานอนุสัญญาประจําปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ “อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทํางานในภาคประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗)”

Download