ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติที่ 3 การศึกษาไทย

ภาพการศึกษาไทยในอนาคตเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาพประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand) เนื่องจาก ” การศึกษา ” เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาประเทศในด้านสังคมและเศรษฐกิจจำเป็นต้องพึ่งพาศักยภาพของประชากรในประเทศ ในทางกลับกันปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ธรรมชาติ หรือคุณค่าที่สังคมนั้นยึดถือก็ส่งผลต่อระบบการศึกษาทุกระดับแตกต่างกันไป

เพราะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาภาพอนาคตของการศึกษาไทย วิเคราะห์การศึกษา การพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อน การวาดภาพอนาคต อย่างเช่น ภาพอนาคตการศึกษาไทยใน 20 ปีข้างหน้า ที่งานวิจัยจะพาไปสู่ภาพอนาคตที่เป็นไปได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาอนาคตของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและของอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยใช้ กระบวนการอนาคตศึกษา (foresight หรือ future studies) ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้บนเส้นขนาน วัฏจักรของความไม่ไว้วางใจ ห้องเรียนไร้ขอบเขต บรรษัทอุดมศึกษา เป็นต้น รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานฉบับสมบูรณ์ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติที่ 3 การศึกษาไทย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download