ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอต่อแนวปฏิบัติ Personal Data Protection Guideline (PDPA)

ก่อน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะบังคับใช้ในปี 65 ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อหลายธุรกิจ อุตสาหกรรม

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชน เตรียมการและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างสะดวก 

ทีดีอาร์ไอได้จัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็น 2 รอบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ “แนวปฏิบัติ” Personal Data Protection Guideline ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับ 7 ด้าน 
รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2564
รอบที่ 2 เมืือวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564

และเพื่อให้แนวปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ท่านสามารถส่งความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อให้ทีมวิจัยนำมาปรับปรุงแนวปฏิบัติ ก่อนจัดทำแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ต่อไป

แบบสอบถามรับฟังความเห็นต่อแนวปฏิบัติ และเอกสารประกอบ

1) ด้านการท่องเที่ยว