ร่วมสร้างจินตนาการใหม่ ให้แรงงานสร้างสรรค์ ท้าทายโลกหลังยุคโควิด-19

หน่วยงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) x ทีดีอาร์ไอ
วันที่2021-09-06
สถานที่Facebook Live - เพจ tdri.thailand

ผลกระทบจากโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานและผู้ประกอบการไทย ไม่เว้นแม้แต่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ที่ผ่านมา ธุรกิจและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เผชิญความท้าทายมาโดยตลอดทั้งการต้องปรับตัว พัฒนาทักษะเพื่อรับกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนทางการตลาด  สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นยิ่งเข้ามาเพิ่มเติม และเป็นโจทย์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กระทบถึงระดับนโยบายที่จะพัฒนากำลังคน และหนุนธุรกิจ ให้ไปต่อ 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ ขอชวนทุกท่านมา “ร่วมสร้างจินตนาการใหม่ ให้แรงงานสร้างสรรค์ ท้าทายโลกหลังยุคโควิด-19” ในการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และเวทีเสวนาจากกลุ่มคนในแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

เอกสารประกอบการสัมมนา

 “ การปรับโครงสร้างแรงงานสร้างสรรค์ของไทย ในยุคหลังโควิด-19”   โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีดีอาร์ไอ

เสวนา “แรงงานสร้างสรรค์ปรับตัวอย่างไร ในยุคหลังโควิด-19”

ผู้ร่วมเสวนา:

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คุณพิเชษฐ กลั่นชื่น ผู้ก่อตั้ง Pichet Klunchun Dance Company

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม อดีตนายกสมาคม Thailand Tech Startup Association
คุณเกรียงไกร วชิรธรรมพร ผู้บริหาร บริษัท นาดาว บางกอก จากัด

ดำเนินรายการ โดย คุณณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ