พินิจเศรษฐกิจการเมือง: คลาวด์สาธารณะ: ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

การใช้ประโยชน์จาก คลาวด์สาธารณะ นั้นมีผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันภาคเอกชนและภาครัฐไทยมีการใช้งานคลาวด์สาธารณะมากแค่ไหน และถ้าไม่ส่งเสริมการใช้จะเสียโอกาสอย่างไร ติดตามจาก ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 24 ส.ค. 64