พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปรับกติกาดูแล ‘ธุรกิจร้านอาหาร – Home Kitchen’ ให้ทันความเปลี่ยนแปลงยุคโควิด-19

โควิด-19 ทำให้ ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับตัว และทำให้เกิด home kitchen ที่เป็นทางเลือก ทางรอดของคนจำนวนมาก การกำกับดูแลธุรกิจอาหารจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมถึงบริการรูปแบบใหม่ๆ อย่าง home kitchen เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และไม่สร้างภาระแก่ผู้ประกอบการ

เพราะที่ผานมา เมื่อกฎหมายยังไม่ครอบคลุมธุรกิจอาหารรูปแบบใหม่ๆ ทำให้เกิดการหาประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่รัฐ การมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ครอบคลุม โดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นแก่ผู้ประกอบการ จะสามารถช่วยยกระดับธุรกิจขายอาหารออนไลน์ให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในระยะยาวอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก อุไรรัตน์ จันทรศิริ นักวิจัย ด้านนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 7 ก.ย. 64 อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่นี่