การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย

ที่มา : โครงการ “การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย,” โดย สมชัย จิตสุชน และคณะ, สนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), เสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปโดย ชาคร เลิศนิทัศน์

Download