สะกิด คิดออกแบบ ให้ระบบราชการตอบสนองประชาชน

หน่วยงานกพร. X TDRI
วันที่2021-09-08
สถานที่Facebook Live - @tdri.thailand

ภาครัฐไทยมีขีดความสามารถค่อนข้างต่ำในหลายด้าน เพื่อเร่งเพิ่มขีดความสามารถของภาครัฐ หน่วยงานรัฐจะต้องเข้าใจปัญหาในมุมของประชาชนมากขึ้น กล้าทดลองนวัตกรรมบริการพร้อมทั้งยอมรับความล้มเหลวเพื่อการเรียนรู้ และมีแผนงานที่นำไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามจนเกิดผลลัพธ์

กพร OPDC ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ ได้จัดงานเสวนาสาธารณะ “สะกิด คิดออกแบบ ให้ระบบราชการตอบสนองประชาชน” วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา ทาง Facebook Live: tdri.thailand เพื่อรับฟังผลการศึกษาตัวอย่างนวัตกรรมบริการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นจากผู้ร่วมเสวนาซึ่งจะเป็นแนวทาง พร้อมเครื่องมือในการปรับบทบาทภาครัฐ ให้บริการโดยตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับบริการอย่างสะดวก เร่งเพิ่มขีดความสามารถของภาครัฐไทยให้พร้อมรับอนาคต

เปิดงาน โดย คุณวิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการระบบราชการ

นำเสนอผลการศึกษา “ภาพอนาคตภาครัฐไทย ตัวอย่างนวัตกรรมและการใช้จริงในหน่วยงานรัฐ: บทเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ และ คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ นักวิชาการ ทีดีอาร์ไอ

เสวนา “สะกิดคิดออกแบบ ให้ระบบราชการตอบสนองประชาชน” 

ผู้ร่วมเสวนา:

‣ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 

‣ คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO & Founder Lukkid

‣ ผศ.ดร. ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ โดย‣ คุณ พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสารสาธารณะ ทีดีอาร์ไอ