พินิจเศรษฐกิจการเมือง: สะกิดพฤติกรรม ปรับระบบราชการไทยให้ตอบสนองประชาชน

เพื่อทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปข้างหน้า และประชาชนได้รับบริการที่ดี ภาคราชการควรต้องปฏิรูปในหลายๆด้าน Nudge หรือ การสะกิดพฤติกรรม คือหนึ่งในเครื่องมือน่าสนใจ โดยในหลายประเทศทั้งรัฐและเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ ทีดีอาร์ไอ ได้ศึกษาร่วมกับ กพร. ดำเนินการทดลองใช้การสะกิดพฤติกรรม เพื่อปรับการให้บริการของราชการไทย

ติดตามรายละเอียดจาก ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ ให้สัมภาษณ์ทาวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 12 ตค 2564