2021_10_การออกแบบกลไก กระบวนการทำงาน และการจัดสรรทรัพยากรในระบบ