การพัฒนาสวัสดิการด้านการคลอดบุตรของกองทุนประกันสังคม

ที่มา : บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “รูปแบบแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์ กรณีคลอดบุตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกันตน” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564