2021_12_จ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ระบบการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะของท่าเรือ