พินิจเศรษฐกิจการเมือง: สินค้าขึ้นราคา ถึงเวลาปรับเพิ่มค่าจ้างหรือยัง

มองรอบทิศทั้งปัจจัยภายใน ภายนอกประเทศ กับประเด็นการปรับขึ้นราคาของสินค้า กับข้อเสนอมาตรการที่ภาครัฐควรดำเนินการ และประเด็นเรื่องการจ้างงาน จนถึงค่าจ้าง ที่ถึงเวลาควรปรับเพิ่มหรือยัง ติดตามจาก ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร นักวิจัยที่ปรึกษารับเชิญ ทีมวิเคราะห์ตลาดแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศเมื่อ 25 ม.ค. 2565